กลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตความยั่งยืน

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) ได้รับการผลักดันจากองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น องค์กรสหประชาชาติ ธนาคารโลก ประเทศต่างๆจึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสมือนหนึ่งข้อบังคับที่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถสำเร็จได้โดยลำพังองค์กรใดองค์กรเดียว การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักปรัชญาที่ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจสากล (รวมทั้งผู้บริโภคและรัฐบาล) จะต้องร่วมมือกัน

ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ หมายถึงการปรับกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในปัจจุบัน ในขณะที่ต้องป้องกันรักษา และเพิ่มเติมทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งเป็นคำนิยามที่ World Commision on Environment and Development ได้นิยามไว้ตั้งแต่เริ่มต้น และตระหนักดีว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องตรงกับความต้องการขององค์กรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร

การนำไปใช้ทางธุรกิจ ธุรกิจและองค์กรจะต้องค้นหาแนวทางที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สามข้อในเวลาเดียวกันคือ

  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  • สังคมที่มีคุณภาพ
  • การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีด้วยกัน 7 ขั้นตอน ดังนี้

  1. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. ออกแบบและลงมือปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน
  4. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนกัน
  5. พัฒนามาตรการและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
  6. เตรียมพร้อมทำรายงาน
  7. เพิ่มกระบวนการตรวจสอบภายใน

การดำเนินกลยุทธ์  แผนรายละเอียดควรได้รับการเตรียมพร้อมโดยระบุถึงวิธีที่กลยุทธ์จะมีผลต่อการดำเนินงาน ระบบการจัดการ ระบบข้อมูลและการรายงาน แผนเหล่านี้ควรกำหนดเป้าหมายวิธีวัดความสำเร็จในแต่ละด้าน และอธิบายถึงวิธีวัดความคืบหน้า นอกจากนี้ยังควรระบุความต้องการด้านค่าใช้จ่ายและการฝึกอบรม แผนเหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาผ่านการปรึกษาหารือกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เมื่อสรุปแผนได้แล้ว ก็ควรจะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการของบริษัท 

ความสำเร็จของการก้าวสู่ความยั่งยืนนั้น จุดสำคัญอยู่ที่ความเอาใจใส่และความตั้งใจจริงของผู้บริหารองค์กรว่า พร้อมจะผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหน

ที่มา: Business+ Top 1000 The CEO Spectrum 2015 – 2016 Special Issue

รูปปก: http://www.ledgerinsights.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.