บทบาทของภาคเอกชนไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

เดิมทีการวางแผนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จะมุ่งการทำให้ประสบความสำเร็จ แต่อาจไม่ได้นำเป้าหมาย หรือปัญหาของสัมคมมาพิจารณามากนัก เพราะไม่รู้สึกว่าองค์กรมีบทบาทเกี่ยวข้องชัดเจน หรือไม่มีอำนาจเช่นภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหาได้ 

แม้ต่อมาอาจมีการดำเนินการด้าน CSR หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็จะต้องมีการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล แต่ก็ยังเป็นการคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยยังไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนกลุ่มอื่นๆ 

แต่ในวันนี้และในอนาคตคำที่พูดถึงมากขึ้นก็คือความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งเป็นการท้าทายของภาคธุรกิจที่จะต้องกำหนดทิศทางขององค์กร และแนวโน้มที่กว้างขึ้นไปสู่ระดับโลกมากกว่าสิ่งที่เราเคยทำแล้วได้ผลลัพธ์ดี ในแบบเดิมๆ

ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายต่อความยั่งยืนใน 7 ประการได้แก่

1 ความเข้าใจ และการปรับตัวของภาครัฐให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และการผลักดันให้หน่วยงานรัฐตระหนักรู้ด้วย

2 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และร่างกฎหมาย กฎระเบียบที่จำเป็น โดยนำเอา SDGs ทั้ง 17 ข้อมาเป็นเกณฑ์

3 การสร้างความตระหนักในภาคเอกชน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง

4 การมีส่วนร่วมกับชุมชน และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน เข้มแข็ง ปลอดภัยและมีส่วนร่วม

5 การตรวจสอบย้อนกลับ และมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6 ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ที่จะเป็นการแบ่งปัน ถ่ายเทองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

7 การสร้างผู้นำในองค์กรที่ตระหนักด้านความยั่งยืน เพื่อความเข้าใจปัญหา นำไปสู่การแก้ไข การกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนทุกส่วนในองค์กรให้เปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ทุกองค์กรสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้โมเดลแห่งความยั่งยืนภายใต้คอนเซ็ปท์ Deliver to Bottom Line เป็นมิติใหม่การดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้คำนึงแค่ผลกำไร แต่คำนึงถึง 3 องค์ประกอบสำคัญคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรดำเนินการใน 3 ด้านหลักได้แก่ 1.) การสร้างคุณค่า วัฒนธรรมองค์กร และหลักการดำเนินธุรกิจที่ดี 2.) การทำให้องค์กรปรับตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความยั่งยืนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งย่อมกลับคืนมาสู่องค์กรด้วย และ 3.) การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ตระหนักรู้การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คำนึงถึงปัญหาทั้งระดับประเทศและระดับโลก 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฯ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย กล่าว

ที่มา: https://sdgmove.com/2016/12/10/ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กปร/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.